INFORMARE

Atenţie!!! Toate traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine trebuie făcute doar în România.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

În referire la dispoziţiile art. 41 alin. (51) lit. b) din Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că „transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor publice judeţene de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;

c) cu aprobarea şi cu avizul autorităţilor publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul celor care au depus jurământul de credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate”.

Documentele necesare:

  • cererea tip (se primeşte la ghişeu – Primăria municipiului Suceava – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă) – se va depune personal de titularul certificatului care a dobândit cetăţenia română sau prin împuternicit cu procură specială;

  • declaraţie pe propria răspundere a titularului de act sau a reprezentantului legal, dată în faţă ofiţerului de stare civilă, sau declaraţia notarială a acestora, în cazul cererilor depuse prin mandatar cu procură specială, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului;

  • declaraţie pe proprie răspundere a titularului actului sau a reprezentantului legal, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, sau declaraţie notarială a acestora, în cazul cererilor depuse prin mandatar cu procură specială, din care să rezulte că cererea de redobândire a cetăţeniei române a fost depusă la biroul teritorial al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie Suceava (în cazul persoanelor ce deţin certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie);

  • certificatul de naştere al titularului (original şi trei copii xerox);

  • traducere legalizată a certificatului de naştere al titularului (dacă este cazul) – original şi trei copii xerox;

  • certificatul de redobândire a cetăţeniei române al titularului (original şi trei copii xerox);

  • act de identitate (original + traducere legalizată) şi paşaport valabil (original + copie xerox);

  • declaraţie dată de către ambii soţi, în cazul căsătoriilor încheiate după data de 1.10.2011, din care să rezulte regimul matrimonial aplicabil căsătoriei;

  • alte documente (în funcţie de situaţie – certificat de căsătorie, documente ce fac dovada schimbării de nume);

  • pentru persoanele împuternicite – procura specială se depune în original + o copie, însoţită de o copie a actului de identitate valabil.

DOSARELE DE TRANSCRIERE NU SE DEPUN LA SEDIUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SUCEAVA.

Pentru minorul/majorul care a dobândit cetăţenia română potrivit art.9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu a fost înscris în certificatul de cetăţenie al părintelui, sau căruia nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit art. 20 alin. (5) sau (7) din Legea nr. 21/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de transcriere, în registrele de stare civilă române a certificatului de stare civilă eliberat de autorităţile străine, se soluţionează numai după efectuarea de verificări la Direcţia Generală de Paşapoarte şi/ sau Autoritatea Naţională de Cetăţenie în vederea atestării calităţii de cetăţean român, potrivit dispoziţiilor art.35 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.