Ședințe

Conform art.133  "Tipurile de şedinţe ale consiliului local" din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 - privind Codul adminsitrativ:

1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.
2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:
       a) primarului;
       b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
       c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).
 

Inchide