Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost adoptat în şedinţa ordinară a  Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 25 februarie 2010 prin HCL nr. 16/25.02.2010. (vezi format .pdf)

CAPITOLUL I

Constituirea consiliului local

ART. 1

Consiliul local al municipiului Suceava este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, direct, secret, egal şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale.

ART. 2

Numărul membrilor Consiliului local al municipiului Suceava se stabileşte prin ordin al Prefectului judeţului Suceava, în funcţie de numărul locuitorilor, potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.

ART. 3

(1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, dupa îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniei şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

ART. 4

Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

ART.5

Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, cu asistenţa de specialitate a secretarului municipiului Suceava, care va întocmi procesul - verbal al şedinţei.

ART.6

(1) Pentru validarea mandatelor consilierilor locali şi alegerea viceprimarilor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 5 consilieri.

(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Comisia de validare va fi consemnată în hotărârea Consiliului local nr. 1.

ART.7

Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus

validării sau invalidării nu participă la vot.

ART. 8

(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

ART. 9

După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului aleşilor locali.

ART. 10

(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: « Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Suceava.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu! »

(2) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.

(3) Jurământul se depune dupa următoarea procedură: secretarul municipiului Suceava, va da citire juramântului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvantul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(4) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(5) Consilierii locali pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără aceasta formulă.

(6) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(7) În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

(8) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali prevazuti la alin.7 depun jurământul prevăzut la alin.1.

(9) Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul.Constituirea consiliului local se constată prin hotărârea Consiliului local nr. 2, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

CAPITOLUL II

Organizarea consiliului local

SECŢIUNEA 1

Preşedintele de şedinţă

ART. 11

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(3) Dupa alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(4) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea Consiliului local nr. 3.

(5) Hotărârile Consiliului local nr.1-3, adoptate în şedinţa de constituire, se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

ART. 12

(1) Preşedintele de şedinţa exercita urmatoarele atributii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune atenţiei consiliului local conţinutul ordinei de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul, şi supune spre aprobare ordinea de zi;

c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

d) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;

e) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

f) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

g) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali, Regulamentul de organizare şi functionare a consiliului local sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinari date de consiliul local. ...citeşte Regulamentul complet

Inchide