- Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de producție a energiei termice furnizate în municipiul Suceava prin SACET, precum și al prețului local pentru energia termică.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru consumatorii branșați la sistemul centralizat, începând cu 1 octombrie 2023.

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a serviciului de parcare cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 183 din 16.09.2021, modificat și completat de HCL nr. 261 din 04.11.2021 și HCL nr. 285 din 25.08.2022.

Proiect de hotărâre privind reglementarea utilizării stațiilor de încărcare autovehicule electrice și plug-in hibrid amplasate pe domeniul public al Municipiului  Suceava și aprobarea tarifelor aferente serviciului de încărcare.

- Proiect de hotărâre privind instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Suceava.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor serviciilor de transport, de distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Suceava, pentru operatorul S.C. THERMONET S.R.L., precum și pentru aprobarea prețului local al energiei termice.

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a Municipiului Suceava".

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”.

- Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării alin. 2 al art.1, a alin. 1 și alin. 2 ale art.2, precum și modificarea art.3 și art.5 din cadrul H.C.L. nr. 282/25.08.2022 - referitoatre la modificarea prețului de producție a energiei termice furnizate în municipiul Suceava prin SACET, precum și al prețului local pentrun energie termică.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a serviciului de parcare cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 183 din 16.09.2021, modificat și completat de HCL nr. 261 din 04.11.2021

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Suceava prin SACET, precum și al prețului local pentru energia termică.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, începând cu 1 mai 2022.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipul Suceava prin SACET, precum și al prețului local pentru energia termică.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de referință al energiei termice furnizate populației, urmare a scăderii T.V.A. de la 19% la 5%.

- Proiect de hotărâre/Anexa 1 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022.

- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților comerciale a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava. 

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a serviciului de parcare cu plată din municipiul Suceava.

 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021. Anexa 1

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică.

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru consumatorii branșați la sistemul centralizat, începând cu 1 noiembrie 2019.

 - Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pentru persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989.

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Suceava, potrivit prevederilor OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, precum și al prețului local pentru energia termică - Proiect de hotărâre, Expunere de motive, Raport de specialitate.

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019.

- Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Suceava - Proiect hotărâre, Anexă.

- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.361/18.12.2017 

- Proiect de Hotărare privind cuantumul ratelor lunare/anuale  stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piaţa liberă şi a tarifelor aplicabile pentru anul 2018; anexa 1; anexa 2; anexa 3; anexa 4; anexa 5; anexa 6; anexa DDP.

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018 - Proiect_hotarâre; Expunere_motive_stabilire_ITL_2018;  Raport_DBCF_ITL_2018; Anexa 1; Anexa 2 

- Proiect de hotărâre privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrativ fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de către Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate -Proiect

- Proiect de hotarare privind modificarea Programului de transport public local de persoane

- PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea demarării procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în Municipiul Suceava 

- proiect; expunere de motive şi raportul serviciului de specialitate; caiet de sarcini privind delegarea prin concesiune, prin licitatie publică, a serviciului de salubrizare menajeră; anexa II - contract de delegare a gestiunii, prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului public de salubrizare menajeră; Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare menajeră; proces verbal de afişare.

- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 174/2013 (raport, expunere de motive, anunţ)

- Proiect de hotărâre privind localizarea pieței en gross permanentă „Trans Maria Vlad” și avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina şi Piaţa Centrală, din Municipiul Suceava

- Proiect de hotărâre pentru demararea procedurilor de întocmire a documentațiilor necesare pentru depunerea candidaturii municipiului Suceava la procedura de selecție în vederea obținerii titlului de „Capitală Europeană a Culturii 2021” – inițiator Primarul municipiului Suceava

- Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători

- Proiect pentru modificarea si completarea Regulamentului de autorizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza Municipiului Suceava, aprobat H.C.L. nr.174/2013.

- Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi circulaţia câinilor cu stăpân în Municipiul Suceava (Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, până în data de 25.03.2015;  email: salubrizare@primariasv.ro, harsovschi@primariasv.ro)

- Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera si a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava (proiect de hotărâre salubrizare menajeră, Anexa I Studiu de fundamentare, Anexa 1 la Studiu de fundamentare,  ANEXA II Caiet de sarcini, Anexa 1a la Caietul de sarcini, Anexa 1b la Caietul de sarcini, Anexa 1c la Caietul de sarcini, Anexa III Contract  de delegare de gestiune prin concesiune)

- Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015. Anexa 1 - Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015.

- Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 301/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local

- Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

- Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru anumite categorii de persoane şi aprobarea contractului de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători

- Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava transportatorului S.C. TPL S.A Suceava

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010 Anexe: I, II, III, IV, V Expunere de motive, Raport al Direcţiei Buget, contabilitate şi fiscalitate

- Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor abonamentelor pentru serviciul de transport public local de călători – percepute de S.C. “Transport Public Local” S.A. Suceava

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local

Regulament privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de închiriere

Regulament - repartizarea consum. de energie termica intre consumatorii din imob. de tip condominiu

Proiect de hotărâre PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2009 Anexe: I , II , III , IV , V

Reglementări transport în regim de taxi

Aprobarea contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de maxim 50 milioane lei

Criterii de acces la locuinţă şi criterii de ierarhizare

Modificarea si completarea HCL nr.297 din 2003 - Regulament activitate în regim de taxi

Stabilirea suprafeţelor minimale de spaţii verzi la emiterea autorizaţiilor de construire

Majorarea pretului local de facturare pentru energie termică furnizată populaţiei

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ cu Regulamentul local aferent pentru dezvoltarea unui cartier rezidenţial  în zona Livezi (RAAPPS)

 

Inchide