ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România – anexa nr. 15 din H.G. nr. 1375/2006 (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate - care atestă menţinerea domiciliului în străinătate - (original şi două copii xerox). În situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;
c) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine (original şi copie xerox);
d) certificatul de naştere românesc (original şi copie xerox);
e) certificatul de căsătorie românesc, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, (original şi copie xerox);
f) hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz (original şi copie xerox);
g) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
h) certificatele de naştere româneşti ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz (originale şi copii xerox);
          Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori. În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă , irevocabilă, învestită cu formulă executorie;
i) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
j) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

 

 NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Inchide